HERTZ

Minilease lejebetingelser

Minilease

Er der noget du er i tvivl om?

Har du spørgsmål om Hertz Minilease? Så finder du helt sikkert svarene herunder.

Hos Hertz Danmark begynder din rejse med bekvemmelighed og pålidelighed. Vi forstår, at hver rejsenes behov er unikke, og vi stræber efter at imødekomme dem bedst muligt. Når det kommer til minimumsalder for vores bilgrupper, ønsker vi at sikre, at vores kunder kan nyde vores køretøjer med tillid og sikkerhed.

Vores minimumsalderpolitik varierer afhængigt af bilgruppen for at imødekomme forskellige præferencer og erfaringer. 

Vi tror på at tilbyde valgmuligheder, der passer til alle.

Minimumsalder: 23 år

Kan lejes fra 19 år mod en ekstra afgift på DKK 100,00 (ekskl. moms) pr. dag.

Gælder følgende biler:

(A) Toyota Aygo
(B) Ford Fiesta
(B1) Ford Fiesta
(J) Ford Focus STW Aut.
(O) Ford Focus STW

EL BIL & PLUG-IN HYBRID
(B5) Peugeot e-208
(B7) Toyota Yaris
(C5) Peugeot e-2008

VAREVOGNE
(B4) Ford Transit Courier 2m3
(D4) Ford Transit 6m3

Minimumsalder: 23 år

Gælder følgende biler:

(U) Toyota RAV4
(W) Ford Tourneo Custom
(W1) Ford Tourneo Custom Aut.
(Y1) Toyota Rav4

EL BIL & PLUG-IN HYBRID
(U7) Ford Kuga Plug-In
(Y7) Toyota Rav4 Mild Hybrid
(Z7) Volvo XC40 Plug-In
(Z1) Volvo XC40

VAREVOGNE
(G4) Ford Transit 12m3
(H4) Ford Transit 19m3 Lift

Minimumsalder: 28 år

Gælder følgende biler:

EL-BIL
(D5) Volvo XC40 Recharge
(L5) Tesla Model 3
(Z5) Polestar 2

PREMIUM COLLECTION
(L1) Volvo V60 STW Aut.
(X) Volvo XC60 Aut.

Hertz Minilease betingelser

1) Betalingsproces:
Din månedlige afregning for din lejebil vil blive trukket første dag af
lejeperioden. Som kunde betaler du dermed for den første måned den dag, du afhenter din Hertz Minilease-bil.

2) Lufthavnsgebyrer:
Der pålægges et lufthavnsgebyr på alle Minilease kontrakter kørt ud fra en af vores lufthavne.
Lufthavne i Jylland = Kr. 240,00 + moms.
Lufthavne på Sjælland = kr. 316,00 + moms.

3) Betalingsmidler og betalingskort:
Mastercard Debet accepteres kun ved erhvervsaftaler.

4) Bindingsperiode:
Bindingsperioden for din Minilease-aftale hos Hertz er minimum 30 dage. Ved returnering af dit køretøj tidligere end de 30 dage, antages aftalen ikke længere som Minilease og en ny prisrate vil gøre sig gældende.

5) Forlængelse af din lejeaftale:
Ønsker du at forlænge din Hertz Minilease-aftale længere end 30 dage, modtager du en ny kontrakt til underskrift for den nye periode. Denne
kontrakt skal underskrives for at gøre aftalen gældende.

6) Manglende underskrift og misligholdelse:
Ved manglende underskrift, udebleven underskrift eller misligholdelse af din aftale med Hertz, forbeholder vi os retten til at kræve bilen returneret
omgående. Overholdes følgende ikke, påbegyndes vores rykkerprocedure, som vi både følger ved manglende underskrift, betaling, manglende
returnering af køretøjet til aftalt tidspunkt og/eller ved misligholdelse af vores generelle standardbetingelser, som også følger den pågældende lejekontrakt.

7) Kredittjek:
Hertz forbeholder sig retten til at foretage et kredittjek på lejer både før og under lejemål.
Er lejer registreret i f.eks. RKI, kan lejemålet ikke foretages.

8) Betaling af afgifter:
Ved eventuelle ubetalte parkeringsafgifter, fartbøder, vejafgifter og lign. pålægges et administrationsgebyr på kr. 300,00 + moms pr. hændelse i henhold til Hertz’ standardbetingelser, som også følger den pågældende lejekontrakt.

9) SuperCover / udvidet forsikringsdækning:
Hertz SuperCover / udvidet forsikringsdækning tilbydes ikke til el-biler og varevogne på Minilease.

10) Ladekabler:
10.1: Hvis bilen kommer med ladekabel ved afhentning, skal bilen returneres med præcis samme ladekabel. Ved mangel på ladekabel ved returnering eller ved returnering af et andet ladekabel, vil det koste et erstatningsgebyr på kr. 4.800,00 ekskl. moms pr. kabel.
10.2: Vær opmærksom på, at nogle biler kommer med to stk. ladekabler ved udlevering. De samme to ladekabler skal returneres sammen med lejebilen.

11) Strøm:
11.1: Bilen udleveres med minimum 70 % strøm og skal returneres med minimum 60 % strøm. Returneres lejebilen med mindre strøm, vil der påløbe et gebyr på kr. 200,00 + moms, foruden en afregning for manglende ladning af køretøjet.
11.2: Køres bilen tør for strøm, står lejer selv for omkostninger ved udrykning fra Falck eller anden autohjælp.

Hertz Minilease terms and conditions

1) Payment process:

The monthly settlement for your rental car will be deducted on the first day of the rental period. As a customer, you therefore pay for the first month on the day you collect your Hertz Minilease car.

2) Airport Charges:
An airport fee is imposed on all Minilease contracts when the pick-up is made from one of our airports.
Airports in Jylland = DKK 240.00 + VAT.
Airports on Sjælland = DKK 316.00 + VAT.

3) Payment by card:
Mastercard Debit is only accepted if issued for business/B2B accounts.

4) Binding period:
The binding period for your Minilease agreement with Hertz is a minimum of 30 days. If you return your vehicle earlier than the 30 days, the agreement is no longer considered a Minilease, and a new price rate will apply.

5) Extension of your Minilease agreement:
If you wish to extend your Hertz Minilease agreement for longer than 30 days, you will receive a new contract to sign for the new period.
This contract must be signed to make the agreement effective.

6) Missing signature and violation of general terms:
If the customer’s signature is not received or in the event of a general breach of your agreement and the terms and conditions with Hertz, we reserve the right to demand the car be returned immediately. If the
following is not complied with, our reminder procedure is initiated, which we follow both in case of lack of signature, missing payments, failure to return the vehicle at the agreed time and/or by breach of our general standard terms and conditions which also follow the rental agreement in question.

7) Credit check:
Hertz reserves the right to carry out a credit check on the renter/customer both before and during the rental period. If the renter/customer is registered in any form of bad credit registration forum such as RKI the rental agreement cannot be offered / made valid.

8) Payment of fees:
For any unpaid parking fees, speeding fines, road tolls etc. an administration fee of DKK 300.00 + VAT is charged per event according to the Hertz
standard terms and conditions which follows the rental contract in question.

9) SuperCover / extended insurance coverage:
Hertz SuperCover / extended insurance coverage is not offered for electric cars and vans on Minilease agreement.

10) Charging cables:
10.1: When a rental car is including a charging cable when collected, the car must be returned with the same cable. If the charging cable is missing when the car is returned or when the car is returned with a different charging cable, a compensation fee of DKK 4.800,00 excl. VAT will be invoiced per cable.
10.2: Be aware that some cars can include two different charging cables when handed over to the renter/customer. The same two charging cables must be returned together with the rental car overwise above mentioned fee will be issued.

11) Charging:
11.1: The car is delivered with a minimum of 70% power on the battery and must be returned with a minimum of 60% power. If the rental car is returned with a lower percentage of power, a fee of DKK 200,00 excl. VAT will be invoiced in addition to a settlement for failure to charge the vehicle.
11.2: If the car runs out of power, the renter/customer is responsible for the costs of being called out by Falck or other car assistance and holds all expenses to these services.

Standardvilkår og betingelser for leje

Hertz udlejer hermed en bil til lejer på de vilkår og betingelser, som er anført på forsiden og denne side, og lejer accepterer ved sin underskrift disse som værende det afgørende i denne aftale.

1. Levering og tilbagelevering
Bilen leveres til lejer i generel god stand og uden synlige fejl. Enhver klage over dens tilstand må fremføres til Hertz umiddelbart ved overleveringen. Lejer forpligter sig til at tilbagelevere bilen med alle dokumenter og tilbehør i samme stand på det sted og den dato, der er anført i aftalen. Hertz forbeholder sig ret til at tage bilen i besiddelse på ethvert tidspunkt samt indgive politianmeldelse, hvis bilen anvendes i strid med denne aftale eller dansk lovgivning.

2. Ansvars-, skades- og tyveriforsikring m.v.
a) Hertz har tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring overfor 3. part.
b) Ved enhver skadesbegivenhed i lejeperioden er lejer forpligtiget til over for Hertz at betale en selvrisiko på op til DKK 5.000 jævnfør Justitsministeriets bekendtgørelse herom. Lejers selvrisiko gælder også ved skade påført af ukendt modpart.
c) I tillæg til ovenstående er lejer endvidere forpligtet til at godtgøre Hertz for afsavnsdage. Hertz opkræver afsavnsdage med DKK 500 pr. dag, dog maksimalt DKK 15.000 (modsvarende 30 dages tabt indtjening). Afsavnsdage er defineret som dage, hvor Hertz ikke kan udleje bilen
som følge af skade forårsaget af lejer, ukendt modpart eller grundet tyveri af bilen.
d) Ved accept af Skadesforsikring (CDI) er selvrisikoen på DKK 5.000 vedrørende skade på bilen,
mens lejers forpligtelse til at godtgøre for afsavnsdage minimeres til maksimalt DKK 5.000.
e) Ved accept af Tyveriforsikring (TI) er selvrisikoen på DKK 5.000 i tilfælde af tyveri af bilen. Lejers forpligtelse til at godtgøre for afsavnsdage ved tyveri af bilen bortfalder dog i sin helhed.
f) Lejer kan endvidere fjerne selvrisikoen helt ved skade og tyveri ved at acceptere Super Skadesforsikring (SCDI), ligesom lejers forpligtelse til at godtgøre for afsavnsdage i tilfælde af
skade eller tyveri bortfalder i sin helhed. SCDI er betinget af accept af CDI og TI.
g) Punkt 2, litra a) til f) bortfalder dog i sin helhed, hvis lejer overtræder de for denne leje gældende betingelser, fører det lejede køretøj på uforsvarlig/uagtsom vis, forsætligt eller groft uagtsomt overtræder færdselsloven eller andre lovbestemmelser. I disse tilfælde bortfalder enhver forsikring på bilen, og lejer er erstatningspligtig for ethvert tab, Hertz måtte lide.
h) Lejer skal ved enhver skade samt tyveri straks kontakte det Hertz kontor, bilen er udleveret fra, og udfylde en skadesanmeldelse med alle relevante oplysninger omkring hændelsesforløb (inklusive eventuel modparts registreringsnr., identitet og dennes forsikringsselskab samt policenr.). Hvis oplysningerne er mangelfulde i en sådan grad, at Hertz må indhente oplysningerne selv, kan dette udløse et administrationsgebyr på op til DKK 600. Hvis Hertz ikke kan gennemføre krav overfor ansvarlig modpart grundet mangelfulde oplysninger, hæfter lejer for enhver udgift som følge heraf.
i) Tyveri og enhver skade på person eller ting skal straks rapporteres til politiet og inden for 24 timer til Hertz. En skadesanmeldelse skal udfyldes. Krav fra trediepart må ikke anerkendes.
Detaljer vedrørende vidner og andre involverede køretøjer skal fremskaffes om muligt. Lejer indvilliger i at samarbejde med Hertz og Hertz’ forsikringssselskab ved enhver undersøgelse eller retssag. Forsikringsaftalerne er indgået med Hertz’ forsikringsselskab.
j) Lejer/fører(e) hæfter personligt og solidarisk for alle de i punkt 2 nævnte betingelser.

3. Betalinger
Lejer skal på anfordring betale eller refundere Hertz summen af:
a) takster baseret på tid og kilometer, beregnet efter de på forsiden heraf anførte priser eller – hvis sådanne priser ikke er anført – efter de i den gældende tarif anførte priser og betingelser,
b) alle udgifter til brændstof iberegnet Hertz’ gebyr for optankning, fritagelse for erstatningsansvar for driftstab ved beskadigelse (CDI), fritagelse for erstatningsansvar for driftstab ved
tyveri og anden bortkomst (TI), Personlig Ulykkesforsikring (PAI), SuperCDI/TI og/eller alle andre
standard-, ekstra- eller diverse gældende afgifter i henhold til de på forsiden heraf eller i den gældende tarifanførte priser,
c) alle offentlige eller andre skatter (og afgifter) på lejeaftalen eller et sådant beløb som Hertz
måtte beregne sig som refusion af sådanne skatter (og afgifter),
d) Hertz’ omkostninger, inklusive rimelige advokatsalærer, påløbet ved inkasso af udeblevne
betalinger fra lejer i henhold til denne aftale,
e) bøder, bod, konfiskation, retsomkostninger og andre udgifter, hvis sådanne pålægges Hertz
under lovmæssig tvang med hensyn til bilens brug i den periode, hvor den er udlejet til lejer, medmindre de skyldes fejl fra Hertz’ side; men denne bestemmelse skal ikke friholde lejer eller nogen anden person for direkte ansvar overfor enhver offentlig institution eller myndighed for personens egen ulovlige handlemåde,
f) skader på bilen, der ikke dækkes af dennes forsikringer, herunder enhver beskadigelse af indtræk (f.eks. efter cigaretgløder), interiør og andet udstyr, bortkomst af bilnøgle samt beskadigelser fremkommet ved forkert brug (f.eks. påfyldning af forkert brændstof eller ødelagt kobling) og lastning samt alle Hertz’ eventuelle omkostninger og gebyrer som følge af denne type skader/uheld. Ved enhver usædvanlig anvendelse (herunder transport af husdyr) forbeholder udlejer sig ret til at fakturere lejer for alle udgifter til rengøring og istandsættelse.
g) afsavnsdage à DKK 500 pr. dag, hvor Hertz afventer bilnøgle, som ikke er blevet returneret samtidig med bilen.
h) et administrationsgebyr på DKK 100 ekskl. moms, hvis en lejekontrakt ikke er underskrevet
i tide.
i) et rykkergebyr på DKK 100 inkl. moms ved manglende betaling.
j) et administrationsgebyr på DKK 300 ekskl. moms for håndtering af bøder og skader.

4. Skadesløsholdelse
Hertz kan ikke gøres ansvarlig for nogen skade påført lejer eller trediepart i forbindelse med brugen af bilen, ej heller for tab af eller skade på lejers ejendele, der måtte være efterladt i
bilen, ej heller for tab eller gener som følge af sen levering, motorsvigt eller af andre årsager. Lejer skal holde Hertz skadesløs med hensyn til ethvert sådant krav.

5. Betingelser for brugen
Lejer forventes at passe omhyggeligt på bilen, der ikke må anvendes:
a) til transport af personer eller ejendele mod betaling
b) til fremdrift eller slæbning af noget køretøj, anhænger eller andet
c) til deltagelse i væddeløb, tests og øvelser eller konkurrencer af enhver art
d) i tilfælde af, at lejer er under påvirkning af alkohol, hallucinatoriske præparater, narkotika, medicin eller noget andet stof, der nedsætter lejers dømmekraft eller reaktionsevne
e) i strid med sædvane eller regulativer
f) af personer, som ikke er påført lejekontrakten. Enhver fører skal være forudnævnt og bemyndiget af Hertz. Hertz kræver ligeledes en kopi af samtlige føreres kørekort. Samtlige førere skal have haft et gyldigt kørekort i mindst 12 måneder ved lejemålets begyndelse. Det lejede køretøj kan være ejet af udlejers finansieringspartner.

Standard terms and conditions of rental

Hertz hereby rents a vehicle (including any replacement vehicle) to the Renter subjectto all such terms and conditions as are listed on the front page and this page of the Rental Agreement, and by entering his/her signature hereon the Renter in consideration thereof accepts these conditions as the essence of the Rental Agreement.

1. Delivery and return
The vehicle shall be delivered to the Renter in good overall condition and without visible defects and shortcomings. Any complaints as to the condition of the vehicle must be made to Hertz immediately upon delivery. The Renter undertakes to return the vehicle with all documents and accessories and in the same condition to Hertz at the location and on the date stipulated in this Agreement. Hertz reserves the right to repossess the vehicle at any time without demand, and notify the police, if the vehicle is used in any manner contrary to this Agreement or Danish law.

2. Liability, damage and theft insurance etc.
a) Hertz has taken out a statutory Public Liability and Property Damage Insurancecovering the Renter and other persons authorized by Hertz to drive the vehicle.
b) At any damage incident during the rental period, renter is obliged to pay Hertz an excess of up to DKK 5,000 according to order by the Ministry of Justice. Renter is also liable in case of an
unknown third party.
c) In addition to the above the Renter is obliged to indemnify Hertz for loss of revenue. Hertz charges an amount of DKK 500 per day – with a maximum of DKK 15,000 (equivalent to 30 days
of lost revenue). Loss of revenue is defined as days when Hertz is unable to rent the car out, due to damage caused by the Renter, unknown third party or due to theft of the car.
d) By accepting Collision Damage Insurance (CDI) the charge for the excess is limited to DKK 5,000, whilst the charge for loss of revenue decreases to a maximum of DKK 5,000.
e) By accepting Theft Insurance (TI) the charge for the excess is limited to DKK 5,000, whilst the charge for loss of revenue regarding theft of the car lapsesentirely.
f) Acceptance of Super CDI (SCDI) eliminates the excess regarding damage or theft and fully waives the liability regarding loss of revenue. SCDI is conditional on acceptance of CDI and TI.
g) Paragraph 2, litra a) through f) lapses in their entirety, if the Renter does not comply with the Terms and Conditions for this Rental Agreement, drives the rented vehicle in a reckless/negligent manner, intentionally or recklessly violates traffic regulations or other laws or the Renter in any other way violates the Rental Agreement conditions. In these cases any insurance on the car will
lapse, and the Renter is liable to pay for any loss Hertz may suffer.
h) If the rented vehicle is damaged or stolen, the Renter must as soon as possible contact the Hertz Branch from where the car was rented, and fill out a damage report with all relevant information about events (including counterpart’s car registration number, the other party’s identity and information about his/her insurance company and insurance policy number). If the data is insufficient to such an extent that Hertz have to obtain information on their own, this canprovoke an administration fee of up to DKK 600. If Hertz cannot process claims against a responsible counterpart due to inadequate information, then the Renteris liable for any expense hereof, according to policy above.
i) Theft and any injury or damage shall be reported immediately to the police and to Hertz within 24 hours. An accident report shall be completed on request. Third party claims must not
be admitted. Details of witnesses and other vehicles involved shall be obtained where possible. The Renter agrees to cooperate with Hertz and insurers in any investigation or legal proceedings.
Insurance policies are agreed with Hertz’ insurance company.
j) The Renter/co-driver is joint and severally liable for the entire paragraph 2 listed conditions.

3. Charges
The Renter shall on demand pay to or reimburse Hertz for the sum of:
a) Time and mileage charges computed at the rates stated on the front page hereof or, where no such rates are indicated, in accordance with the rates and conditions listed in the current tariff
b) All fuel expenses including Hertz’ refueling charge, any Collision Damage Insurance, Theft Insurance, Personal Accident Insurance and Super CDI/TI coverage taken out and/or other standard, extra or sundry applicable charges at the ratesset out on the front page hereof or in current tariff.
c) All public or other direct and indirect taxes incidental to the Rental Agreement, or any amount charged by Hertz as reimbursement of such direct and indirect taxes.
d) Costs incurred by Hertz, including reasonable attorney fees, incurred in collecting payments due from the Renter under this Rental Agreement.
e) Fines, penalties, forfeiture, law costs and other expenses if such are imposed on Hertz under compulsion of law with respect to the use of the vehicle while on rental to the Renter, unless occasioned by any fault of Hertz. However, this provision shall not exempt the Renter or any other person from direct responsibilityto any public body or authority for his own unlawful conduct.
f) Damage to the vehicle not covered by the insurance taken out on the car, including any damage to the interior (e.g. from cigarette glows) and to other equipment, loss of car keys and any damage caused by misuse (e.g. refilling of incorrect fuel or a broken clutch) and loading plus any Hertz costs and fees caused by this type of damage/accident. If the vehicle is used for any unusual transportation (including transport of pets) Hertz reserves the right to bill the Renter any cost of cleaning and repair.
g) Loss of revenue DKK 500 per day, when Hertz awaits a car key which has not been returned together with the vehicle.
h) An administration fee of DKK 100 excl. VAT if a rental agreement is not signed in due time.
i) A reminder fee of DKK 100 incl. VAT in all cases of late payments.
j) An administration fee og DKK 300 excl. VAT for the handling of fines and damages.

4. Indemnification
In so far as permitted by law, Hertz cannot be held responsible for any damage inflicted on the Renter or any third party in connection with the use of the vehicle, or for loss of or damage to any property of the Renter left in the vehicle, or for loss or inconvenience caused by delays in delivery, engine failure or from other causes, and the Renter shall hold Hertz harmless and free from any such claim.

5. Conditions of use
The Renter is expected to look after the vehicle carefully, and in particular not allow it to be used:
a) to carry persons or property for hire
b) to propel or tow any vehicle, trailer or any other object
c) in any race, test and exercises or contest of any kind
d) while the Renter or any other designated driver of the vehicle is under the influence of alcohol, hallucinatory drugs, narcotics, barbiturates or any other substance impairing his judgment or ability to react
e) in contravention of any custom or regulations
f) by any person not applied as driver to the rental agreement. Every driver must be authorized by Hertz, who will demand a copy of each driver’s license. All drivers must hold a valid driver’s license for at least 12 months at time of rental. The vehicle may be owned by one of the Rental Company’s financing partners.